สมเด็จพระสังฆราชฯทรงประทานพระราชดำริให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019


ด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบาก ในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือตกอยู่ใน ภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ ตราบปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล ดังนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จึงมีบัญชาให้พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานกับวัตถุราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดทำโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความ ยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่า 2019(Covid19) ซึ่งมิใช่การบังคับ แต่เป็นแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นนั้นเป็นสำคัญ
ด้วยการนี้ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 จังหวัดมุกดาหาร โดยดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมกาสังฆปริณายก จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พระมหาเกษมณีเตชปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอหว่านใหญ่ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก พร้อมด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยากร สุขสานต์ นายก่อเกษม สุขสานต์และนางสาวนวลสวาท ถวิลไพร ตัวแทนฝ่ายฆราวาส/กรรมการวัดภูมโนรมย์ ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด และจะมอบอีกครั้งในวันที่ 14 เมษายน 2563 ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร…

อภิชาติ สายชมภู​ สำนักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์