“ยื่นร้องผ่าน FIO.”ผู้ใหญ่บ้านมุกดาหาร หมิ่นถุงพระราชทาน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริตหรือ FIO ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า องค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ผ่านหัวหน้าศูนย์ FIO ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง โดยมีนายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ “เซินกา” ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

⠀⠀⠀แต่ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นสถานที่มอบถุงพระราชทานและได้มีวาจาดูหมิ่นถุงพระราชทานว่าเป็นของปลอม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีตัวแทนประชาชนได้ดำเนินการร้องเรียนประเด็นนี้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แต่ปรากฏผลสอบประชาชน ๔ ราย ให้ถ้อยคำคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในขณะที่รับฟังอยู่ด้วยกันในคราวเดียวกัน ทางจังหวัดได้แค่ว่ากล่าวตักเตือน

⠀⠀⠀โดยการร้องเรียนมายัง FIO ในครั้งนี้ ทราบว่าทางจังหวัดได้ดำเนินการสอบพยานบุคคล ๔ ราย ที่เป็นทีมงานของผู้ใหญ่บ้าน จึงเกิดความสงสัยว่าการสอบดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ของฝ่ายปกครอง โดยไม่สนใจหรือให้ความสำคัญกับการหมิ่นเบื้องสูง ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน เกิดความไม่สบายใจจึงร้อง FIO เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า การหมิ่นเบื้องสูงเป็นสิ่งที่ FIO ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงยิ่ง เปรียบเสมือนเป็นการเยียบย่ำหัวใจของคนไทย FIO จะพิจารณาข้อมูล หลักฐาน พยานบุคคล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย….

นายภพกร พิมพ์สนิท : ภาพ/ข่าว
คณะกรรมการ FIO จังหวัดมุกดาหาร : ประสาน
ขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาค ๔ : ประสาน
สำนักข่าว FIO : รายงาน