สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อบจ.มุกดาหาร น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal โดยมี นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทย์ กล่าวว่า โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ และโรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการให้บุคลากรด้านการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1)รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ด้านมีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และด้านการเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สู่การปฏิบัติในยุค New Normal ขึ้น

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในพระมหากษัตริย์ไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจพระราโชบายด้านการศึกษา แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านจิตอาสา รัชกาลที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง….

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร
อภิชาติ​ สายชมภู

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน