สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อบจ.มุกดาหารมอบ “บ้านสร้างสุขมุกดาหาร” ในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

⠀⠀⠀วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบบ้านสร้างสุขมุกดาหาร ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายนิรันดร์ ละม่ายศรี ปลัดอาวุโส อำเภอนิคมคำสร้อย ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ คำนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ร่วมในพิธีมอบบ้านให้กับนางอุไรวรรณ์ ศรีส่ง บ้านเลขที่ 195 หมู่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับนางอุไรวรรณ์ ศรีส่ง และครอบครัวที่ได้รับเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก สถานศึกษา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ในการขอรับความช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มีมติให้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุ่งเน้นสร้างความเสมอภาค ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้คนดีแต่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมถึงมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิริยะ กล่าวต่ออีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2551 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างปีละ 3 หลัง โดยเป็นงานดำเนินการเองในลักษณะบูรณาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน เทศบาลตำบล สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยโดยทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยยึดหลักความจำเป็นพื้นฐานเป็นสำคัญรวมทั้งผนึกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “บ้านสร้างสุขมุกดาหาร”…

วิเศษ ใวยวัฒน์, ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร.- ภาพ/ข่าว
อภิชาติ สายชมภู​ -​ ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน