อบจ.มุกดาหาร อบรมโครงการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

⠀⠀⠀วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal โดยมีนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประหยัด อรบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พระครูวิสุทธ์อุดมเขต เจ้าอาวาสวัดนาอุดมวนาราม นายปิโย ลุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ นายธัญสิริวุฒิ แคนสิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3 (ทรายไหลแล้ง) นายเผย สุวรรณโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้า พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 430 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอุดมวิทย์ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal ในวันนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษา ทรงมีพระราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม การมีงานทำมีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย พระราโชบายด้านการศึกษา การดำเนินงานด้านจิตอาสา การส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน