“ชาวฐานรากร้อง FIO.” ผู้นำในมหาสารคามโกงเงินร้านค้าชุมชน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว FIO ว่าตนเองได้รับรายงานและข้อมูลจาก คุณขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธาน FIO ภาคอีสานตอนบน โดยมีข้อมูลการทำงานของทีมงาน FIO อีสานตอนบน หลังจากได้รับร้องเรียนจากพี่น้องชาวฐานรากในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน หลังได้ร้องเรียน ปปช. และ ปปช.มีมติส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการต่อ แต่เวลาผ่านไปนานแล้ว ไม่คืบหน้า จึงร้อง FIO ต่อ

⠀⠀⠀ผู้เดือดร้อนได้ร้องเรียนทีม FIO ภาคอีสานตอนบนว่า กลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ได้ทำหนังสือร้องเรียน ปปช. กล่าวหาผู้นำในจังหวัดมหาสารคาม โดย ปปช.ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง หรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่ และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ แต่ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆ จนชาวบ้านต้องรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรม และนำคนโกงมาลงโทษ

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวว่า หลังจาก FIO ส่วนกลางได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อหาทางช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมต่อชาวฐานราก โดย FIO จะเน้นในเรื่องข้อกฎหมายและเอกสารหลักฐานเป็นหลัก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเราจะเป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่พึ่งพิงของชาวฐานรากผู้เดือดร้อน เราจะเน้นในการสร้างให้ชาวฐานรากเข้มแข็ง เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยผมและทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อไปพบกับพี่น้องชาวฐานรากที่เดือดร้อนต่อไป
“แต่ต้องบอกก่อน ถ้าผมลงพื้นที่มีแต่จัดหนักนะครับ” ด๊อกบ้านนอก กล่าวทิ้งท้าย…

ฉัตรติพงษ์ ทุมเที่ยง และทีมงานเหยี่ยวข่าว FIO ภาคอีสานตอนบน : ภาพ/ข่าว
นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาค ๔ : ประสาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน