อบจ.มุกดาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

⠀⠀⠀วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหว้านใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา กล่าวว่า การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหว้านใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการพัฒนาและเตรียมตัวเป็นเยาวชนไทยให้พร้อมกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง เข้าใจถึงการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออนาคตให้เยาวชนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคลเพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวกที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุข และเข้าใจถึงปัญหาระดับโลก เช่น วิกฤตการเงินโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งดีสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหว้านใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งจึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน