อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับโรงเรียนผาเทิบ น้อมนำพระราชดำรัส สู่การปฏิบัติในยุค New Normal

⠀⠀⠀วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal โดยมีนายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา พระครูสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล นายภักดิ์ดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา นายเกษร สินพูนสินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจนายวิชัย ช่างถม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญา นายมานะชาติ คล่องดี นักวิชาการวัฒนธรรม นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายยุวพล อุดม ผู้อำนวยการกองการศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม คณะครู นักเรียน จำนวน 400 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา กล่าวว่า โครงการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชบาย รวมทั้งพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย พระราโชบายด้านการศึกษา การดำเนินงานด้านจิตอาสา การส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในยุค New Normal เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก รวมถึงผู้เรียนให้เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง โดยมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม การมีงานทำมีอาชีพ และการเป็นเป็นพลเมืองที่ดี สู่การปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ในยุค New Normal ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน