มุกดาหารสัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

⠀⠀⠀วันนี้ 5 สิงหาคม 2563นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดการสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้ การเป็นสำนักงานดิจิทัลและการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัตฉริยะ ณ ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

⠀⠀⠀นายณัฏฐ์ธนกร ฤทธิเดช โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า การจัดอบรมครั้งนี้โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร จัดในนามคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของจังหวัด (Mukdahan Smart City) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันไปพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ทีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการบรรยายภายใต้หัวข้อ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ( smart Governance) การขับเคลื่อนพลเมืองอัจฉริยะ( Smart People) และการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart living )พร้อมทั้งมีการจำลอง smart farming ซึ่งมีแพลตฟอร์ม ในใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิถีของเกษตรกร (Smart Farming)

⠀⠀⠀นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประเภทเมืองน่าอยู่ในปี 2562 ในพื้นที่ อำเภอ เมืองมุกดาหาร คำชะอี นิคมคำสร้อย หว้านใหญ่ และ หนองสูง สู่ความเป็นอัจฉริยะจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การเดินทางขนส่ง การดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของมุกดาหารให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง smart people ให้มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีไดอย่างถูกต้องปลอดภัย

⠀⠀⠀ด้านนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที. กล่าวถึงการจัดโครงการว่า บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะมุกดาหารโดยการเตรียมความพร้อมบุคลากร ได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการบริการประชาชนและการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัฉริยะต่อไป

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน