FIO จว.อุบลราชธานี ร่วมรับฟังการชี้แจงของ กทบ. หลังมีสมาชิกร้องเรียนกรรมการ กทบ.

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจากนายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาค ๓ กับทีมงาน FIO จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพชรเจริญ ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี หลังมีสมาชิกร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ได้ประสานงานให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา ๘ มาร่วมรับฟังคำชี้แจงของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀สืบเนื่องมาจากมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาตาล ว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปุ๋ยสูตร ๑๖ ๘ ๘ แพงเกินจริง โดยซื้อมากระสอบละ ๘๐๐ บาท แต่นำมาขายให้สมาชิกกระสอบละ ๒๐๐ บาท แล้วส่วนต่างกระสอบละ ๖๐๐ บาทหายไปไหน? โดยการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไม่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามระเบียบของ กทบ.แห่งชาติ

⠀⠀⠀สมาชิกในกองทุนหมู่บ้าน จึงเกิดความสงสัยในความโปร่งใสของกรรมการจึงได้ดำเนินการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาตาล และร้องเรียนมายัง FIO จังหวัดอุบลราชธานี
“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า กรณีแบบนี้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา ๘ จะต้องเรียกเงินคืนเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านไว้ก่อน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ กรณีที่มีผู้ร้องเรียน หรือสำนักงาน หรือสำนักงานสาขา หรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ตรวจสอบพบว่า การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามคู่มือ แนวทาง วิธีการดำเนินงานตามโครงการที่คณะอนุกรรมการ หรือสำนักงานกำหนด หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านหรือชุมชนแล้วแต่กรณีในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานสาขามีอำนาจ แจ้งให้กองทุนหมู่บ้านนำเงินกลับเข้าบัญชีโครงการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ กรณีมีการเบิกถอนเงินงบประมาณออกจากบัญชีโครงการแล้ว ถ้าหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา ข (สทบ.๘) ไม่ดำเนินการ อาจเข้าข่ายฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้ครับ…..

ทีมข่าว FIO จังหวัดอุบลราชธานี : ภาพ / ข่าว

นายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาค ๓ : ประสาน

นายธนกฤต บุษบง ประธานภาค ๓ : ประสาน

สำนักข่าว FIO รายงาน