แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรมุกดาหาร

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรมุกดาหาร ตามโครงการพลิกพื้นผืนป่า โดยมี พลตรีวิชัย มารศรี​ ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 พร้อมคณะนายทหารจากกองทัพภาคที่ 2 นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรมุกดาหาร ณ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
⠀⠀⠀จังหวัดมุกดาหาร มีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 13 ป่า เนื้อที่ 1,684,162 ไร่ และป่าอนุรักษ์จำนวน 7 ป่า เนื้อที่ 652,862 ไร่เศษ คิดเป็นร้อยละ 33 เนื่องจากมีการบุกรุกทำลายป่าของกลุ่ม ทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านห้วยตาเปอะ บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4,000 กว่าไร่โดยประมาณ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลง 2 และแปลง 3 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3,973-1-38 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่แปลง 1 และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 32-3-93 ไร่
⠀⠀⠀พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้เป็นจำนวนมาก มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าในอดีต การบุกรุกพื้นที่ป่าใช้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ส่วนการลักลอบตัดไม้มีการทำเป็นกระบวนการ การใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองและเงินทุนสนับสนุนการกระทำผิดเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในประเทศอีกรูปแบบหนึ่งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
⠀⠀⠀หลังจากนั้นได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้รับองค์ความรู้วิธีการปกป้อง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความรู้ความข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าด้วยตนเอง รวมถึงให้เยาวชนและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเห็นความสำเร็จของการมีส่วนร่วมการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร:ภาพ/ข่าว

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน