สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 20 แห่ง จำนวนประมาณ 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีจิตวิญาณที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สงบร่มเย็น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาและจำเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้นักศึกษาออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคี และไมตรีจิตมิตรภาพต่อกัน การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้งนี้นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนา จังหวัดมุกดาหารมีหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลอง รวมทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้ ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารแบ่งเขตปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 350,782 คน เป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยาว 72 กิโลเมตร มีกลุ่มประชากรแบ่งเป็นชาติพันธ์ออกเป็น 8 เผ่า ได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโช่ ไทยย้อ ไทยกะเลิง ไทยแสก และไทยกุลา นอกจากนี้ยังมีศาสนบุคคล ศาสนสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะป่าไม้ มีพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงได้ชื่อว่า “เมืองสามธรรม” คือ ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และรัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี 2557 ทำให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า การส่งเสริมการพัฒนากีฬาในมวลหมู่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง กับความมั่นใจว่าในศักยภาพของบุคลากรและความพร้อมในการจัดการแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประธานผู้อำนวนการวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายนำไปสู่การมีพลานามัยที่สมบูรณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก่อให้เกิดงานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากประสบการณ์

นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์” เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหาร 250 ปี ภายใต้ปณิธาน “ไมตรีจิต สปิริต มิตรภาพ” เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สร้างความรัก ความสามัคคีมีความสมานฉันท์ โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน…

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์