สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ กรมประมงเปิดตัว”แหล่งน้ำหนองหัวลิงจังหวัดมุกดาหาร” หลังหนุนนำร่องเข้าโครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงปี 63

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรแหล่งน้ำหนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดป้ายโครงการพร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบัญชาสุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยกรมประมง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชนและสร้างรายได้จากสัตว์น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยแหล่งน้ำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลวิชาการเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 -2564 โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายดำเนินการโครงการทั้งหมด 80 แห่งโดยจะดำเนินการในแหล่งน้ำแห่งใหม่จำนวน 20 แห่งและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2562 จำนวน 20 แห่งในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2561 จำนวน 20 แห่งและในแหล่งน้ำแห่งเก่าปี 2560 จำนวน 20 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563

นอกจากการตั้งเป้าผลักดันชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วนั้นยังมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและจัดสัมมนาประจำปีคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงโดยได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้บทเรียนและประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารโครงการในแหล่งน้ำชุมชนของตนเองและแหล่งน้ำอื่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสร้างเครือข่ายแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ การติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านประมงและการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำ “แหล่งน้ำหนองหัวลิง”เป็นแหล่งน้ำที่กรมประมงคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี พศ. 2563 โดยมีขนาดพื้นที่ 32.0 ตารางเมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้มีโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อกักเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรของหมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำดังกล่าวให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกมิติกรมประมงจึงได้คัดเลือกแหล่งน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำ นำร่องเข้าร่วมโครงการธนาคารฯเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการผลผลิตเกษตรด้านการประมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับในวันนี้กรมประมงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร/กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมซึ่งนับเป็นการเปิดตัวแหล่งน้ำครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ภายหลังได้เข้าร่วมโครงการกับทางกรมประมง โดยในวันนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดป้ายแหล่งน้ำของโครงการฯแล้วกรมประมงได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ได้แก่ ปลานิล ปลาใน ปลาตะเพียน มาปล่อยบริเวณแหล่งน้ำชุมชนโดยรอบในอำเภอนิคมคำสร้อยอีกด้วย…

อภิชาติ สายชมภู,​ วิเศษ ใวยวัฒน์​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์