นายก อบจ.มุกดาหาร แถลงนโยบาย 12 ด้าน ต่อสภา อบจ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุธี บัวสด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือวาระการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ของ พันตำรวจโท ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คนใหม่ เป็นผู้แถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่

⠀⠀⠀ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

⠀⠀⠀พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ขอแถลงนโยบาย 12 ด้าน ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ว่าเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของฝ้ายบริหารองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกคน นโยบายดังกล่าวนี้ ได้ครอบคลุมการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทาการบริหารที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การกีฬาบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและความมั่นคงของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีอยู่ มีกินมีใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป…

⠀⠀⠀

วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย) -​ ภาพ ข่าว
ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​รายงาน