สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง เปิดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชะลิต ระวังภัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง ได้มาเป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดระนอง โดยมีนางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง เป็นประธานคณะทำงาน ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบรายละเอียดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

โดยมีวัตถุประสงค์
⠀⠀⠀1.เพื่อให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ จากการร่วมคิด วิเคราะห์ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง

⠀⠀⠀2.เพื่อยกระดับของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบราคาตกต่ำ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด

⠀⠀⠀ทั้งนี้ ได้มีคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมคือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง, เกษตรจังหวัดระนอง, สหกรณ์จังหวัดระนอง, พาณิชย์จังหวัดระนอง, นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น, ผู้อำนวยการภาค, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำนันตำบลบางริ้น, ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง, ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง, หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง (ฝ่ายทหาร), และพลังงานจังหวัดระนอง…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน