ระนอง -​ สภาเกษตรกรจังหวัดระนองจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2564

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดระนอง ได้จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2564 มีนายชะลิต ระวังภัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนองเป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้

⠀⠀⠀โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล หรือปรับเปลียนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่างโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 6 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านหนี้สิน 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรเพิ่มเติม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

⠀⠀⠀ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โครงการชลประทานระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดระนอง สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง (ฝ่ายทหาร)…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน