สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ มุกดาหารเตรียมจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีที่12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อม นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกดำเนินงานโครงการมหกรรมแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีความสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกันโรค ให้ประชาชนใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระดับภาคและระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพ ตลอดจนมีความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ระหว่างภาคีเครือข่าย นายทะเบียนจังหวัด บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในระดับภูมิภาค หน่วยงานภาคีเอกชน สถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท
นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น เป็นการบูรณาการด้านส่งเสริมป้องกันโรคและรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชนให้เกิดความเข้มเข็ง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมให้เกิดการสร้างกระแสความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก รู้จักเชื่อมั่นชอบและใช้สมุนไพรจากท้องถิ่น สำหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานโดยมีจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพการจัดงานได้รับงบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำนวน 1,970,000 บาท โดยมีจังหวัดภาคีเครือข่าย 20 จังหวัด ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดละ 70,000 บาท
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดงานในครั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดคือการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวมุกดาหาร และพี่น้องประชาชนทั้ง 20 จังหวัด ในภาคอีสานและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเราคาดว่าไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข ในการสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา แต่ได้สร้างประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร การประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวไปอีกทางด้วย…

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์