FIO ภาค 4 แก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน ใน จ.ร้อยเอ็ด สำเร็จหลังเสียเวลานาน 2 ปี กับศูนย์ดำรงธรรมและ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ทีมงาน FIO ภาค 4 ประกอบด้วย

 1. นายสายศิลป์ ผาสุข ประธานคณะทำงาน ด้านกองทุนหมู่บ้าน และประธานภาคอีสานตอนบน ขุนพลขับเคลื่อนการจัดตั้งพรรคการเมืองของชาวฐานราก
 2. นางสาวปาณิสรา วงศ์ศรีเทพ ผอ.จังหวัดร้อยเอ็ด
 3. นายเฉลี่ยว ทับทิม ผอ.จังหวัดอุดรธานี
 4. นายวีระยุทธ์ ศิลา ผอ. สกลนคร
 5. นางสุภาพ ขันแก้ว ผอ.อำเภอสุวรรณภูมิ
 6. นายมานะ เหนือโท ผอ.เกษตรวิสัย
 7. นางเกษรา เลิศพันธ์
 8. นายเสถียร ยี่สุ่นหอม รองผอ.อำเภอสุวรรณภูมิ
 9. นายคมสัน ทับทิม รองผอ.อุดรธานี
 10. นางแสงมณี จันบัวลา
 11. นายบุญเรือง ศรีโคตร

⠀⠀⠀โดยทีมงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตามคำร้องทุกข์ของประชาชน บ้านสนามหมู่ 10 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านมีพฤติกรรมเข้าข่ายปลอมลายมื่อชื่อและใช้เอกสารปลอมแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับงบประมาณประชารัฐ 500,000 บาท จึงได้นัดหมาย คุยกับทาง ประธานกองทุนฯและคณะกรรมการ พร้อมทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหาข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังตอบข้อเท็จจริง ประมาณ 25 คน มีเรื่องร้องทุกข์และต้องการสอบถามประกอบด้วย

 1. กรณีปลอมแปลงลายมือชื่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โครงการประชารัฐ เมื่อสอบถาม ประธานกองทุนฯ ได้ยอมรับว่า ปลอมแปลงลายมือชื่อเพิ่มเข้าไปจริง ด้วยสาเหตุว่า มีคนมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง เกรงจะยื่นเอกสารไม่ผ่าน จึงปลอมลายมือชื่อ เพิ่มจำนวนผู้เข้าประชุม เพื่อให้สามารถยื่นหนังสือของบลงมาให้พี่น้องสมาชิกได้

⠀⠀⠀ทั้งนี้ ประธานกองทุนฯได้ขอร้บผิดชอบด้วยการลาออก จากการเป็นประธานกองทุนฯพร้อมเคลียร์หลักฐานเอกสารต่างๆ ก่อนจะลาออกอย่างเป็นทางการ โดยท่านประธานภาค 4 คุณพ่อสายศิลป์ ผาสุข ได้แนะนำ ให้ข้อคิด และข้อปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบมากขึ้น และแจ้งโทษของการปลอมลายเซ็นต์ต่อคณะกรรมการกองทุนทราบ พร้อมได้สอบถามทางผู้ร้องทุกข์ว่า พอใจและยินยอมกับการแสดงความรับผิดชอบ ของประธานกองทุนฯที่ประกาศจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้ร้องทุกข์ยินยอมและได้เสนอขอให้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสนาม หมู่ 10 ชุดใหม่ ดูแลบริหารงบประมาณประชารัฐต่อไป *ที่ประชุมพอใจและยินยอม เพื่อให้หมู่บ้านได้รับเงินจัดสรรโดยเร็วซึ่ง รอให้ประธานกรรมการชุดเก่า ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชี้แจงในที่ประชุมและ ให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ท่านประภาค 4 คุณพ่อสายศิลป์ ผาสุข ได้ สรุป ในที่ประชุม พร้อมชี้แนะหาทางออกร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสนาม หมู่ 10 พร้อมคณะผู้นำและชาวบ้าน ดังนี้

 1. ขอให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดปัจจุบัน ดำเนินติดตามงบประมาณโครงการประชารัฐ จำนวน 5 แสนบาท เพื่อนำเงินงบประมาณลงพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในหมู่บ้านและประชาชนพื้นที่
 2. ขอให้เลือกโครงการเพียงโครงการเดียว ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้ โดยผ่านมติประชุม
 3. แนะนำให้ คณะกรรมการชุดปัจจุปันดำเนินการปิดงบดุลประจำปีกองทุนหมู่บ้าน ปี 2563 ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาไม่เกิน 150 วัน หลังสิ้นสุดทางบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 31 ธันวาคม ทุกปี ซึ่งให้จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี เพื่อให้สมาชิกได้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาดำเนินงานแทน ทั้งนี้ ให้ท่านสุภาพ ขันแก้ว ผอ.อำเภอสุวรรณภูมิ และผอ.จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะฯ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้รายงานความคืบหน้าต่อไป…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ปาณิสรา วงศ์ศรีเทพ ผอ.จังหวัดร้อยเอ็ด : ภาพ /ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS รา