สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – หน.อช.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ประชุม อส.อส.เพิ่มเติมข้อกฏหมายและสิทธิหน้าที่

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายจิระพน ทองเพิ่ม เจ้าพนักงานชำนาญงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/หน.อช.ภูสระดอกบัว ประชุมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(อส.อส.)เรื่องข้อกฏหมายแนวทางการปฏิบัติและสิทธิ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) คือเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีความสนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงเฝ้าระวังภัย และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ป่า

เพื่อการอนุรักษ์และกำหนดแนวทางร่วมกันโดย อส.อส. มีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของ พื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบไป…

 

ฐิติรัตน์ ชัยสุระ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – ภาพ

วิเศษณ์ ใวยวัฒน์ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – ข่าว

บุณย์ฉาย ประธรรมสาร รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – มนัสนันท์ โพธิรักษา รอง ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว – ประสาน

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ – รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์