สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อบจ.มุกดาหาร ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายเนรมิต กฤตาคม ผอ.โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา นายวีระพล เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ และนักเรียนร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

          นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและดำเนินการตามนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหมวกกันน๊อก การรณรงค์สวมหมวกกันน๊อกและคาดเข็มขัดนิรภัย ให้ความรู้ระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ความรู้เรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ สิทธิในการรักษาพยาบาล การชดเชยค่าเสียหายและการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

          พร้อมทั้งมีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้เน้นการรณรงค์ ป้องกัน สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนนแก่เยาวชนในพื้นที่จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 250 คน โดยมีเป้าหมายและมีแนวทางการดำเนินงานที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร /ภาพ-ข่าว

อภิชาติ สายชมภู -ประสาน

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

 

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์