ประธาน FIO ร่วมกับ เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย และกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวง เกษตรไทยไปตลาดโลก อบรมให้ความรู้สมาชิกเครือข่ายฯ ผู้เปิดจุดรับซื้อน้ำยางพาราสด

⠀⠀⠀วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดรก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต(FIO)/ ประธานกิตติมศักดิ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวง เกษตรไทยไปตลาดโลก และนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย ฯโดยมีนายวรวิทย์นามด้วง ผู้ชำนาญการประธานกรรมการบริหารจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายโครงสร้างเครือข่ายฯ และนางกำแพงเพชร บุญมาก ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงเกษตรไทยไปตลาดโลก แถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การเครือข่าย

⠀⠀⠀ซึ่งวัตถุประสงค์ของเครือข่าย คือเพื่อรวมตัวกันของคนในชุมชน และเครือข่ายฯในการประกอบอาชีพ กิจการของชุมชน ในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้มั่นคง ยั่งยืน มีสถานภาพได้รับรองตามกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนฐานราก พึ่งพาตนเองได้และมีระบบเศรษฐกิจในชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน ต่อไปพร้อมทั้งนำร่องในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและเครือข่ายฯทั้งหมดโดยเปิดจุดและสาขาในการับซื้อเนื้อยางพาราสดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำยางพาราตกต่ำโดยมีนวัตกรรมใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการกรีดยาง การบำรุงรักษาต้นยาง ด้วยการลด-เลิกการใช้น้ำกรด เพื่อรักษาสุขภาพของเกษตรกรและต้นยาง พร้อมทั้งกรรมวิธี ในการถนอมน้ำยางให้อยู่ได้นาน 7 เดือนเพื่อไว้จำหน่ายออกสู่ตลาดโลกในราคาที่ เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร ตามราคาประกาศของการยางแห่งประเทศไทย

⠀⠀⠀ในครั้งนี้ ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต(FIO) ประธานกิตติมศักดิ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผึ้งหลวงเกษตรไทยไปตลาดโลก ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายและการทำงานขององค์การ ซึ่งเน้นในการช่วยเหลือชาวฐานราก ให้ได้รับความเป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้ง แนะนำสมาชิกในพื้นที่มุกดาหาร ให้สมาชิกเครือข่ายได้ทราบเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในการร้องเรียน-ร้องทุกข์ หากได้รับการเอารัดเอาเปรียบจากทั้งภาครัฐ หน่วยงาน และเอกชน และ ในอันดับต่อมาท่านประธาน ได้มอบใบประกาศสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งหมด 23 คน ในจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 85 คน ซึ้งมาจากจังหวัดชัยภูมิ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร ณ สวนยางนายไพฑูรย์ บัวศรี จุดรับซื้อน้ำยางพาราสด เลขที่ 113 หมู่ 9 บ้านเหล่าคาม ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร…

อภิชาติ​ สายชมภู/วิเศษ​ ใวยวัฒน์ ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO.​- ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​FIO.​ -​ รายงาน