FIO บุกเทศบาล.!!!! จี้นายกเล็ก เอาผิดวินัยร้ายแรงพนักงาน เบี้ยวเงินกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจากทีมงาน FIO จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ทีมงาน FIO และกองทุนหมู่บ้านได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดทางวินัยกับพนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ๒ คน ซึ่งได้กู้เงินกับกองทุนหมู่บ้าน แล้วไม่รับผิดชอบในการชำระหนี้คืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ทำให้กองทุนหมู่บ้านเกิดความเสียหาย เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงข้อ ๑๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โดยขอให้ผู้บังคับบัญชา คือ นายกเทศมนตรีเทศบาล ใช้อำนาจหน้าที่ลงโทษทางวินัยโดยการให้ออกหรือปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ต่อไป โดยได้ให้เวลานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนาคำ พิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน เพื่อให้เป็นต้นแบบต่อไป

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า เงินกองทุนหมู่บ้านเป็นเงินของชาวฐานรากที่รัฐบาลนำเงินภาษีของคนไทยมาให้พี่น้องชาวฐานราก เพื่อการพัฒนาฐานราก ซึ่งแต่ละปีนั้นได้มาน้อยนิดอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับงบพัฒนาของประเทศ แต่ต้องมาถูกลูกหลานชาวฐานรากที่มีการศึกษา หน้าที่การงาน มาเอารัดเอาเปรียบ ผมถือว่าใช้ไม่ได้ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด…

นายสายสินธุ์ ผาสุก และทีมข่าวเฉาพะกิจกาฬสินธุ์ : ภาพ/ข่าว

นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาคอีสานตอนบน : ประสาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน