#กทบ.ใน จ.เชียงราย ผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาส่ง ทั้งๆที่เงินยังไม่เข้าบัญชีกองทุน ปธ.กทบ.อ้างไม่รู้เรื่อง

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจาก ผู้อำนวยการองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO จังหวัดเชียงราย (นางสาวรติรส ไกลศรี) ว่ามีผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้าน ได้นำสินค้าที่กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายจะจัดซื้อจัดจ้าง มาส่งให้กับกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย ทั้งๆที่เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดของ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ ข้อ ๑๙

⠀⠀⠀หลังจากที่องค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย จึงให้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้ไปสัมภาษณ์กับประธานกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวและถ่ายรูปสินค้าที่ผู้ประกอบการนำไปส่งให้กองทุนหมู่บ้าน โดยประธานกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง ที่ผู้ประกอบการนำสินค้ามาส่ง ผู้ดำเนินการทั้งหมดคือผู้ใหญ่บ้าน

⠀⠀⠀ทางองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานไว้ เพื่อส่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ ข้อ ๑๙ ซึ่งมีว่า “กองทุนหมู่บ้านจะเริ่มดำเนินโครงการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้านแล้ว ห้ามมิให้กองทุนหมู่บ้านทำสัญญา หรือข้อตกลง กับคู่สัญญา บริษัท ห้างร้าน หรืออื่นๆ ในการดำเนินงานโครงการก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀ซึ่งถ้ามีการกระทำที่ผิดระเบียบดังกล่าวข้างต้นจริง ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่รู้เห็นอาจจะเข้าข่ายมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ตามมาอีกก็เป็นไปได้

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อมูลที่องค์การเราได้รับมา มีกองทุนหมู่บ้านและผู้ประกอบการร่วมกันกระทำผิดลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก ถ้าไม่มีใครร้องเรียนมาทาง FIO ก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ เพราะแสดงว่าประชาชนในกองทุนหมู่บ้านนั้นๆและใกล้เคียง ไม่ได้เดือดร้อน เราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับกองทุนหมู่บ้านที่เดือดร้อนและร้องเรียนมาก่อน…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายงาน