FIO. เตรียมหอบหลักฐานแจ้งความเอาผิดผู้ประกอบการ/ ประธานเครือข่ายอำเภอ/ผู้จัดการธนาคารออมสิน3มาตรา

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งของคนฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจาก FIO ภาคอีสานว่าขณะนี้กำลังเตรียมเอกสารและข้อมูลในการแจ้งความเอาผิดกับผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้าน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ และผู้จัดการธนาคารออมสิน ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายฐานความผิด 3 มาตรา ประกอบด้วย

⠀⠀⠀มาตรา ๒๖๔ ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร

⠀⠀⠀มาตรา ๓๐๙ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น

⠀⠀⠀มาตรา ๘๖ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม

⠀⠀⠀โดยทั้งหมดมีพฤติการณ์ต่างๆ ที่ความผิดนั้นได้กระทำลง คือ​ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไปเบิกเงินพร้อมเอกสารการเบิกเงินตามระเบียบของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่เบิกไม่ได้ โดยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาไม่ยอมให้เบิกเพราะไม่มีหนังสืออนุมัติการเบิกเงินจากประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ ซึ่งผิดระเบียบของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

⠀⠀⠀โดยมีพฤติการณ์ของประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ ไม่ยอมออกหนังสืออนุมัติการเบิกถอนเงินให้กองทุนหมู่บ้าน ถ้ากองทุนหมู่บ้านดังกล่าวไม่แบ่งมาซื้อสินค้าของผู้ประกอบการที่ตนเองแนะนำ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทและยังมีพฤติการณ์ของผู้ประกอบการรายดังกล่าว ได้นำสินค้ามาวางไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อกดดันให้กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้ทำสัญญาและดำเนินการกับผู้ประกอบการรายอื่นจนสำเร็จ แต่ไม่ยอมให้เบิกเงิน

⠀⠀⠀พฤติการณ์ของผู้ประกอบการและประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ มีลักษณะข่มขืนใจไม่ให้กรรมการกองทุนเบิกเงิน ข่มขืนใจเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินงบประมาณกองทุนหมู่บ้านที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

⠀⠀⠀”ผมอยากจะฝากถึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกแห่งให้รับทราบว่า ข้อมูลเชิงลึกของ FIO เราทราบดีว่า มีกองทุนหมู่บ้านจำนวนมากถึง หลักหมื่นกองทุนมีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย กรรมการกองทุนอาจจะมีโทษถึงติดคุก ติดตาราง เรียกเงินคืนเข้าบัญชีกองทุนตามระเบียบ กทบ.แห่งชาติ” ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าว…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายงาน