สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรบ้านดานคำ เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินเป็นมรดกตกทอด แต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

          วันที่  5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บ้านดานคำหมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร   นางธงชัย โสดา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านดานคำ โดยมีนายไพบูรณ์ มณีวรรณ เป็นผู้ใหญ่บ้านดานคำ  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรบ้านดานคำ  ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากชาวบ้านดานคำ ม.6 มีปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 338 ราย เกือบทั้งหมดมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 562 ครัวเรือน จำนวน  1,100 คนและยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่มีหนังสือแบบแจ้งการครอบครอง จากกรมที่ดิน บางรายได้รับเอกสารสิทธิ์ เป็น  น.ส.3, น.ส.3 ก และโฉนด แต่ยังมีกว่า 300 รายที่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์

         ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ เรื่อง ขอส่งข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  และได้รับหนังสือ ตอบกลับมา ตามหนังสือที่ มห. 0017.1/5439 ลงวันที่  16 พ.ค. 2562 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดานคำ หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บ้านดานคำ หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ตาดแคน  และกรณีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์  สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอโครงการ “แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 ,58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอกรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ หรือพื้นที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ในกรณีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ตาดแคน จังหวัดจะแจ้งให้นายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป…

 

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์/ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว/นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/SSK.NEW TV./COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์