FIO. ประธานกองทุนหมู่บ้าน​ภาคอีสาน ปัดให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ขัดกฎหมาย 2 ฉบับมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำผิด ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร้ ประธาน FIO องค์การสืบสวนการทุจริต กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจาก รองประธาน FIO ภาคอีสานตอนล่าง คุณพิทธิรัตน์ นามศิริ ว่าตนเองได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กับประธานกองทุนหมู่บ้าน อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ตามสิทธิแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

⠀⠀⠀เนื่องจากสงสัยว่ากองทุนหมู่บ้านดังกล่าว มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำผิด ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ บริหารจัดการไม่โปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และข้อ ๑๙ มีการทำสัญญา หรือข้อตกลง กับคู่สัญญา ในการดำเนินงานโครงการก่อนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเข้าบัญชีโครงการของกองทุนหมู่บ้านฯ

⠀⠀⠀ปรากฏว่าประธานกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ยินยอมให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว คือ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเสียงชุมชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐​ เนื่องจากกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑๖) ดังนั้นประธานกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้เกิดความเสียหายต่อเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายไป ไม่คุ้มกับสิ่งของที่กองทุนหมู่บ้านได้รับ

⠀⠀⠀***หมายเหตุ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ด้วยเหตุผล ดังนี้

⠀⠀⠀๑) มีอำนาจในการบริหารเงินที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดสรรให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นการดำเนินการโดยใช้อำนาจตามที่รัฐมอบหมาย

⠀⠀⠀๒) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นไว้ในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามเรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๗ ว่าเมื่อคณะกรรมการกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นผู้ดูแลนโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตรวจสอบกำกับดูแลจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน จัดทำบัญชีและส่งมอบเงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบหมายตามที่ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้
ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

⠀⠀⠀๓) ประกอบการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ว่าตามบทนิยามในมาตรา ๑ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายอาญาคำว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่”
⠀⠀⠀๔) ประกอบกับตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๘๗/๒๕๒๔ ที่วางแนวเกี่ยวกับคำว่า “เจ้าพนักงาน” ไว้ว่า “เจ้าพนักงานย่อมหมายถึง บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายกล่าวคือในการแต่งตั้งนั้นมีกฎหมายระบุถึงวิธีการแต่งตั้งไว้และได้มีการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมาย”
⠀⠀⠀๕) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงเป็นเจ้าพนักงานตามบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ตามมาตรา ๑ (๑๖)แห่งประมวลกฎหมายอาญา…

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายงาน