FIO.แจ้ง5ข้อหา.!!!! คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพะเยา​ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง​ ผู้ประกอบการโดนด้วย1ข้อหา

⠀⠀⠀ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO รายงานว่า “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ FIO จังหวัดพะเยา นายเจริญ เวียงลอ เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนึ่ง ในจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการ

⠀⠀⠀โดยมีพฤติการณ์ในการกระทำที่เข้าข่ายความผิด คือ กรรมการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ได้จัดซื้อ จัดจ้าง กับผู้ประกอบการรายหนึ่ง โดยได้มีการจัดส่งสินค้าให้กองทุนหมู่บ้านในจำนวนที่น้อยกว่า ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็ได้เซ็นรับสินค้า ทั้งๆที่มีจำนวนน้อยกว่าในเอกสาร

⠀⠀⠀การกระทำดังกล่าวทำให้กองทุนหมู่บ้านเสียหาย ได้สินค้าน้อยกว่าเอกสาร ต่อมาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ได้แจ้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้แก้ไข และทำหนังสือร้องเรียนกับนายอำเภอ และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่ก็ไม่เป็นผล ยิ่งแย่กว่าเดิมคือ กรรมการกองทุนและผู้ประกอบการ ไปทำเอกสารขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับสินค้าที่ได้จัดส่งไปแล้ว

⠀⠀⠀ต่อมา​ ได้มีการร้องเรียนมายัง FIO เพื่อดำเนินการให้นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และให้ภาษีของประชาชนที่สูญเสียไปกลับคืนมา เช่นเดิม

⠀⠀⠀วันนี้ FIO จึงได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ โดยได้กล่าวหาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีพฤติการณ์กระทำเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญา จำนวน 5 มาตรา และผู้ประกอบการอีก 1 มาตรา ประกอบด้วย

⠀⠀⠀มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยสุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย

⠀⠀⠀มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น

⠀⠀⠀มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

⠀⠀⠀มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น

⠀⠀⠀มาตรา ๒๖๔ ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร

⠀⠀⠀สำหรับผู้ประกอบการ เข้าข่ายฐานความผิด มาตรา ๘๖ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม

⠀⠀⠀”ผมอยากจะให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับฐานรากให้ทำงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใครทำผิด FIO มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ถ้าไม่ใช้ยาแรง ฐานรากของประเทศไทยก็จะอ่อนแอเหมือนทุกวันนี้ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก​ กล่าว…

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งคนฐานราก”

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายงาน