สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ อบจ.มุกดาหารประกวดสรภัญญะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกวดสรภัญญะทำนองอีสานประจำปี 2563 โดยมีนางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ,นายทวีศักดิ์ประทุมลี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ดร.ปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายก,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนร่วมในพิธี ณ หอแก้วมุกดาหาร ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดประกวดสรภัญญะทำนองอีสานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา,ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา,ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทผู้สูงวัย เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม,เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความซาบซึ้งในบททำนองสรภัญญะแบบพื้นบ้านเป็นการช่วยเหลืออนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น,เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมส่งเสริมความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน พร้อมได้สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามนี้ไว้รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมอีสานการขับร้องสรภัญญะไว้ เป็นอย่างดี การสวดสรภัญญะทำนองอีสานนั้นหากผู้สวดได้เรียนรู้ลีลาจังหวะทำนองต่างๆให้ดีแล้ว จะได้สะท้อนภาพวิถีวัฒนธรรมคนอีสานการสอดแทรกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาและความลึกซึ้งในสำนวนบทกลอนได้เป็นอย่างดีจึงขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานการสวดทำนองสรภัญญะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้ลูกหลานได้ศึกษาและตระหนักภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป…

ผอ.เบิร์ด​ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์