สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ “สสจ.นครพนม” แนะหลักปฏิบัติ กรณีเดินทางเข้า-ออก “ประเทศเสี่ยง COVID-19”

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศ “คำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” โดยประกาศคำแนะนำดังกล่าวระบุแนวทางปฏิบัติ ๙ ประการ กล่าวคือ ๑) ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปอย่างใกล้ชิด รวมทั้งข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศต่อผู้เดินทางจากประเทศไทย ๒) ถ้าพบว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น ควรงดการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ๓) หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้ปฏิบัติตน ดังนี้ หมั่นลงมือ สวมหน้ำกากอนามัย และหากไปในที่ผู้คนอยู่หนาแน่นหรือรถโดยสารสาธารณะ หลึกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยไข้หวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาด หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต

๔) ระหว่างเดินทาง หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นลงมือ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งสถานทูตไทยประจำประเทศนั้น ๕) หลังการเดินทาง ขอให้ร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทางที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งการคัดกรองที่ด่านฯ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะต้องถูกส่งไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด ๖) ในกรณีที่คัดกรองที่ด่านฯ พบว่าไม่มีอาการป่วย ขอความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้านหรือที่พัก จนครบ 14 วัน โดยให้หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า เป็นต้น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ซ้อน ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น มีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หมั่นลงมือ ไอจามปิดปากปิดจมูก

๗) ภายใน ๑๔ วัน หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่การระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ร่วมกับไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ๘) หากไปพบแพทย์ และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในครั้งแรกไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ถ้ามีอาการป่วยมากขึ้นหรืออาการไม่ดีขึ้น ขอให้กลับไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านอีกครั้ง และ ๙) ติดตามข้อมูลทางการจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๑๔๒๒

หมายเหตุ : คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ก่อน-หลังสวมและถอดหน้ากากทุกครั้ง ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู่ หรือต้นแขนด้านใน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ข้อน ผ้าเช็ดหน้า หมอน สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในรถสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รวมทั้งสถานที่ที่คนแออัด หน้ากากอนามัย และกระดาษชำระใช้แล้ว ต้องทิ้งในถังขยะที่ที่มีฝาปิดมิดชิดฃ สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ร่วมกับไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้สวมหน้ากาก ล้างมือและรีบไปพบแพทย์ใกล้บ้าน…

ขอบคุณข้อมูล​ คุณต๋อยปัญญา​ -​ นครพนม

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์