สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล กิจกรรม”เอามื้อ​ สามัคคี”

วันที่ 12 มี.ค. 2563​ นายชยันต์ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร​ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อน โคก หนอง นาโมเดล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นาโมเดล โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ แปลงนา นายเก่งกล้า สุขรี่ บ้านโคกหินตั้ง ม.11 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ​ ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้านขอทุกครัวเรือนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อลดรายจ่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น​ อีกครั้งเพื่อ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอยากให้ทุกครัวเรือนจัดหาแหล่งน้ำเป็นของตนเองไว้ใช้ในครัวเรือน น้ำดี่ม น้ำใช้ ควรจัดหาโอ่งเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอน้ำเพื่อการเกษตรให้ใช้โครงการโคกหนอง นา โมเดล เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำกินของทุกครัวเรือนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน​ และจังหวัดมุกดาหารต่อไปจะจัดการประชุมในพื้นที่เพื่อจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและจะให้ชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด/ อำเภอ และตำบลลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง จังหวัดจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์