สำนักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ สภ.นิคมคำสร้อยเปิดฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 17 มีนาคม 2563 พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมตามโครงการ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ด้วย ปัญหาอาชญากรรม ในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐานได้แก่ อาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่างๆค่อนข้างรวดเร็วมีความสลับซับซ้อนและได้พัฒนารูปแบบต่างๆมากขึ้นส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละพื้นที่มีภาระหลายด้านทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัย ตามที่กำหนดในแผนแม่แบบภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนงานที่ 3 แผนงานการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ดังนั่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อยจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้นเพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายในเขตพื้นที่ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อยและเขตพื้นที่ตำบล นำร่อง รวม 100 คน เข้าร่วมโครงการ…

อภิชาติ สายชมภู-วิเศษ ใวยวัฒน์-มนัสนันท์ โพธิรักษา/ ภาพ-ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหาร​ทูเดย์​ – รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์