มุกดาหารอบรมสัมมนาผู้ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง นายกฯ และ ส. อบจ.

⠀⠀⠀วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ 160 คน ณ ห้องมุจรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานงานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งตลอดจนขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ลดข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

⠀⠀⠀นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานงาน

⠀⠀⠀ประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน 7 อำเภอวิทยากร ครู ข ผู้ที่ทำหน้าที่อบรม ผอ.กปน./กปน/รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน