FIO ประธานภาคตะวันตกพาทีมบุกแจ้งความเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตโครงการก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ จงจีรานนท์ ประธานกรรมการองค์การสืบสวนการทุจริต ภาคตะวันตก (ภาค ๗) เป็นแม่ทัพนำพาผู้ร้องเรียน และทีมงานองค์การสืบสวนการทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าของพื้นที่ทีมงานของอำเภอห้วยกระเจา ตามการร้องเรียนของชาวฐานราก ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อหาเข้าข่ายฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๑, ๑๕๗, ๑๕๘ และ มาตรา ๘๖
ความผิดมาตรา ๑๔๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

⠀⠀⠀ความผิดมาตรา ๑๕๑ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

⠀⠀⠀ความผิดมาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

⠀⠀⠀และความผิดมาตรา ๑๕๘ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

⠀⠀⠀มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิด จะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด” ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

⠀⠀⠀พฤติกรรมของผู้กระทำผิดของเจ้าของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย

⠀⠀⠀โครงการที่ ๑ ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผลการตรวจสอบ ไม่ได้ลงลูกรังเลยแม้แต่ก้อนเดียว

⠀⠀⠀โครงการที่ ๒ ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้านใหม่ ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผลการตรวจสอบ พบว่าถนนมีระยะทางเพียง ๒,๓๐๐ เมตร เนื่องจากเป็นทางตัน และมีการลงลูกรังเพียง ๑,๗๐๐ เมตร เท่านั้น

⠀⠀⠀โครงการที่ ๓ ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง มีถนน ๓ ช่วง ที่ระบุไว้ในป้ายบอกรายละเอียดโครงการ คือ มีถนนช่วงหนึ่งระบุไว้ในป้ายโครงการระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผลการตรวจสอบ พบว่าถนนมีระยะเพียง ๔๐๓ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร

⠀⠀⠀โครงการที่ ๔ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านพนมนาง หมู่ ๓ บ้านวังสำโรง หมู่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ หมู่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา
ผลการตรวจสอบ ถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านไม่มีไหล่ทาง ๒ ข้าง ตามที่ป้ายโครงการระบุไว้

⠀⠀⠀โครงการที่ ๕ ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านดอนแสลบ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผลการตรวจสอบ พบว่า ถนนมีการลงลูกรังเพียง ๔๕๖ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร​ และ โครงการซ่อมถนนลูกรังระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร

⠀⠀⠀โครงการที่ ๖ ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านดอนแสลบ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร
ผลการตรวจสอบ พบว่า ถนนมีการลงลูกรังเพียง ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕ เมตร หนา ๘ เซนติเมตร

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” กล่าวว่า โทษของพวกเจ้าพนักงานรัฐ ที่มีเงินภาษีของประชาชนไปเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว แล้วยังมาเบียดบังเงินงบประมาณอีก จะมีการลงโทษที่หนักมาก พวกเราจะต้องช่วยกันเอาคนพวกนี้เข้าคุกให้หมด เพื่อจะได้มีเงินงบประมาณมาถึงชาวฐานรากได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย” ด็อกเตอร์บ้านนอก​ กล่าว…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

เหยี่ยวข่าว FIO ภาคตะวันตก/กาญจนบุรี -​ ข่าว/ภาพ

สำนักข่าว FIO News​ – รายงาน