มุกดาหารอบรมรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.

⠀⠀⠀วันที่ 30 ต.ค. 63 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร แก่ว่าที่ผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ช่วย ผู้สนับสนุนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมายแนวทางจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องมุจรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผลให้นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งนั้น ในวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง และวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง

⠀⠀⠀ทั้งนี้ในการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นขบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการสรรหาผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการเลือกตั้งจะมีความสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายได้นั้น บุคคลที่เกี่ยงข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งแรกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับทราบรายละเอียดต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารจัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ขึ้น

⠀⠀⠀นายเอกราช มณีกรรณ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย นั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย การพัฒนาและปฎิรูปการเมืองให้มีความเข็มแข็ง สร้างพลเมืองให้มีพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฎิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นการเลือกตั้งที่มีการยอมรับของทุกฝ่าย…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพ-ข่าว
อภิชาติ-สายชมภู-วิเศษ​ ใวยวัฒน์/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน