FIO.จ.มุกดาหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยม”ตลาดนัด ค.ส. พอเพียง”

⠀⠀⠀นายอภิชาติ สายชมภู รอง.ผอ.FIO.จ.มุกดาหาร/กรรมการสถานศึกษา นางบุณย์ฉาย ประธรรมสาร ที่ปรึกษา รอง.ผอ.FIO.จ.มุกดาหาร/ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำสร้อย นายวิเศษ ใวยวัฒน์ ผอ. FIO.อ.นิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัด ค.ส. พอเพียง” โรงเรียนบ้านคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกวันอังคาร เวลา 07.00 น.-08.30 น. และ เวลา 15.30 น.-16.00 น.เพื่อเป็นการ ส่งเสริม เยาวชนให้รู้จักการหารายได้เสริม รู้จักเก็บออม และส่งเสริมให้รู้จักการทำพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง โดยนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกเองนำมาจำหน่ายและกินเอง เป็นการสร้างฐานรากแบบ เศรษฐกิจพอเพียง

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ทีมเหยี่ยวข่าว FIO.จ.มุกดาหาร/รายงาน