สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อำเภอหนองสูง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง ครั้งที่ 16

          วันที่ 26 กันยายน 2562 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 ดี วิถีผู้ไทยหนองสูง” ครั้งที่ 16 ประจําปี 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใส่ใจการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสอดคล้องแผนงานกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ ซึ้งประกอบด้วย 5 ดี วิถีภูไทหนองสูง ได้แก่ คนดี วินัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และรายได้ดี โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 600 คน

นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง กล่าวว่า ด้วยอําเภอหนองสูง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ร่วมภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมและป้องกัน โรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ และการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม พึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กําหนดแผนงานการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ-ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนใส่ใจการออกกําลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสอดคล้องแผนงานกลไก ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ระดับอําเภอ ซึ่งประกอบด้วย 5 ดีวิถีผู้ไทยหนองสูง ได้แก่ คนดี วินัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และรายได้ดี ซึ่งในหัวข้อประเด็นสุขภาพดี สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองสูง มีอัตราการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระการบำบัดรักษาด้วยการใช้ยาจึง หาวิธีป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย

ภายในกิจกรรมครั้งนี้จัดเดินวิ่งระยะทาง 5 กม. อายุ ไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง ลำดับ1-5 และอายุ 13-15 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 รับรางวัลถ้วยพร้อมเหรียญ รุ่นทั่วไป ลำดับ 1-5 รับรางวัลถ้วยพร้อมเหรียญ ส่วนระยะทาง 10 กม. รุ่น 12 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 รุ่นอายุ 13 -15 ปี ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 และรุ่นทั่วไป ชาย/หญิง ลำดับ 1-5 รับรางวัลเป็นถ้วยพร้อมเหรียญทุกรุ่น ส่วนรางวัลพิเศษ วิ่ง 10 กม. อายุ น้อยที่สุด ได้ถ้วยรางวัล นอกจากนี้มีประกวดแต่งกายแฟนซีเข้ร่วมเดินวิ่ง อาทิ ชุดรีไซเคิล ชุดแม่นาก ชุดหน้ากาก ฯลฯ รางวัลชุดแฟนซี รับเหรียญรางวัลทุกคน ณ บริเวณถนนสี่เลน บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร…

 

อภิชาติ สายชมภู:ภาพ/ข่าว

เล่าข่าวชาวมุกดาหาร – สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์