รองนายก อบจ.มุกดาหารลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

⠀⠀⠀วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวัฒนา โคตถา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ก่อสร้างทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในการก่อสร้างฝาย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง และมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านลำห้วยงิ้ว บ้านคำเม็กในช่วงน้ำหลาก เนื่องจากไม่มีฝายทดน้ำสำหรับไว้ใช้ในหน้าแล้ง ประกอบกับลำห้วยมีวัชพืชปกคลุม จึงไม่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ความสูง 2 เมตร ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ความยาว 30 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน คือบ้านคำเม็ก บ้านเหมืองบ่า บ้านคำอาฮวน ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน