อบจ.มุกดาหาร เปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมเปิดฝายชะลอน้ำ

⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนตาล นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายพิชัย จันทพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น พร้อมเปิดฝายชะลอน้ำแบบหินผสมผสาน ณ ฝายชะลอน้ำห้วยกะลึม วัดดานขุนคำ บ้านตาลใหม่ หมู่ 11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ของไทยอยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม การพังทลายของหน้าดิน น้ำป่าไหลหลากในฤดูฝนที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมากและมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าโดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปลูกป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ การปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆ จึงจัดทำโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตรสำนักให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน