FIO สร้างต้นแบบกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็ง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากให้คะแนนการทำหน้าที่ของเครือข่ายสอบตกการทำหน้าที่ตามระเบียบ กทบ.แห่งชาติ

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร FIO กล่าวกับทีมข่าวว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายสายศิลป์ ผาสุข ผู้ช่วยประธาน FIO ด้านกองทุนหมู่บ้านในฐานะประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหัวนาคำทั้งหมดจำนวน 19 กองทุน

⠀⠀⠀เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหัวนาคำจำนวน 8 กองทุน และเวลา 13.00 น. ประชุมที่อาคารเอนกประสงค๋บ้านหัวนาคำ หมู่ 13 จำนวน 11 กองทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการสนับสนุนเเพื่อสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน ให้เข้มแข็งให้สามารถพึ่งตนเองได้ คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาบุคคลที่จ้องจะหาผลประโยชน์กับกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀โดยที่ประชุมมีมติเลือกแผนงานโครงการการอบรมการจัดทำบัญชีงบดุลประจำปีกองทุนหมู่บ้านและการจัดทำบัญชีงบดุลกองทุนประชารัฐ

⠀⠀⠀ที่ผ่านมาเราปฎิบัติไม่ถูกต้องหน้าที่การจัดทำงบดุลของแต่ละกองทุนหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของกองทุนไม่ต้องไปให้บุคคลอื่นภายนอกกองทุนหมู่บ้านมาทำให้กองทุนหมู่บ้านต้องทำเอง ตรวจสอบเอง เบิกเงินได้เองไม่มีหน่วยงานไหนที่จะต้องมารับรองให้ เพื่อกองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพมีความรู้ ความสามารถ ที่จะดำเนินการได้ พวกเราจะไม่ยอมให้หน่วยงานที่้กี่ยวข้องหรือสถาบันการเงินดูถูกพวกเราและจะไม่ยอมให้มีบุคคลอื่นมารับจ้างทำให้ พวกเราจะต้องป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นจากกลุ่มบุคคลที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อจากกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀หลังจากงบประมาณโอนเข้าบัญชีเครือข่าย จะเปิดการอบรมได้ทันที เครื่อข่ายตำบลใดยังไม่ส่งแผนงานโครงการขอให้พิจารณาตัวอย่างของตำบลห้วนาคำเพื่อสร้างกองทุนให้เข้มแข็งของอำภอยางตลาด และให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยต่อไป
“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวว่า เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหัวนาคำ นับว่าเป็นต้นแบบของกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งของ FIO ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งตามระเบียบคณะกรรมการ กทบ.แห่งชาติ ว่าด้วยเครือข่าย เป็นหน้าที่ของเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็ง แต่ปรากฎว่าที่ผ่านมาผมให้คะแนนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสอบตก
เพื่อเป็นที่พึ่งให้ชาวฐานราก ด้านกองทุนหมู่บ้าน FIO ได้ทำต้นแบบไว้ที่ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักข่าว FIO.​ -​ รายงาน